نقطه ویرگول;

هر از گاهی از هر چیزی

هر از گاهی از هر چیزی